Integritetspolicy

Inledning

Den 25 maj 2018 trädde den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/279 ”GDPR” ikraft. Dataskyddsförordningen syftar till att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. AB Alvenius Industrier (nedan ”Alvenius” eller ”bolaget”) värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

I den här integritetspolicyn förklarar vi hur vi, i egenskap av personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Vi anger vilka personuppgifter vi behandlar och vilka skäl som ligger till grund för behandlingen. Vi berättar även om hur du kan få tillgång till dina personuppgifter och hur du ska göra för att framställa synpunkter till oss på behandlingen. 

Vilka personuppgifter vi behandlar, ändamål och rättslig grund

Representanter från bolag/organisationer/myndigheter

Alvenius behandlar information om dig som vi behöver för att kunna kontakta dig i egenskap av representant för ett bolag/organisation/myndighet (t.ex. tidigare, befintliga och potentiella kunder, konsulter, leverantörer, samarbetspartners, intresseföreningar, fackliga organisationer). Dina uppgifter samlas ofta in från dig direkt eller från det bolag/organisation/myndighet du representerar.

Kategori av personuppgifter
Ändamål med behandlingen
Laglig grund
Person- och kontaktinformation (namn, e-post, adress, telefon, e-post, befattning på bolaget/organisationen, myndigheten.) Bilder på anställda hos bolagets kunder i samband med att Alvenius utför installation hos kund.
Behandlingen är nödvändig för att kunna kommunicera med representanten från bolaget/ organisationen/myndigheten kring potentiell eller befintlig affärsrelation, administration och utförande av tjänster, leverans av varor, inköp av material, upphandlingar, tekniska frågor, kunna ge leverantörer tillgång till lokalerna, m.m. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla lagkrav, exempelvis bokföringsskyldighet. Behandlingen är nödvändig för att möjliggöra för marknadsföring och kommunikation med potentiella och befintliga kunder, leverantörer, konsulter, samarbetspartners etc. samt för att möjliggöra marknadsföring via hemsidan.
Alvenius har ett berättigat intresse av att fullgöra avtalet och administrera affärsrelationen med bolaget/organisationen, myndigheten (intresseavvägning). Behandlingen är nödvändig för att uppfylla bolagets rättsliga förpliktelser. Bolaget har ett berättigat intresse av att kunna marknadsföra bolaget och dess produkter/tjänster (intresseavvägning).

Besökare av vår hemsida

Kategori av personuppgifter
Ändamål med behandlingen
Laglig grund
Information från cookies som sätts när någon besöker vår hemsida, exempelvis enhetsinformation, så som IP-adress.
I syfte att kunna anpassa bolagets hemsida utifrån hur den används och ge användaren den bästa upplevelsen.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett berättigat intresse av att förbättra och förenkla bolagets hemsida (intresseavvägning).

Besökare av våra lokaler som passerar grind på Gredbyvägen 24 i Eskilstuna

Kategori av personuppgifter
Ändamål med behandlingen
Laglig grund
Rörligt bildmaterial föreställande personer som passerar genom grinden.
I syfte att avskräcka, förhindra och upptäcka brott.
Bolaget har ett berättigat intresse av att kunna övervaka det nämnda området i syfte att avskräcka, förhindra och upptäcka brott. (intresseavvägning).

Personer som söker anställning hos oss

Kategori av personuppgifter
Ändamål med behandlingen
Laglig grund
Kontaktuppgifter så som namn, adress, telefonnummer, e-post, cv och eventuellt personligt brev. Uppgift om tidigare utbildningar, uppgift om civiltillstånd och intressen
För att kunna fullgöra bolagets rekryteringsbehov.
Behandlingen är nödvändig för bolagets berättigade intresse av att rekrytera kompentent personal till bolaget (intresseavvägning).

Anhöriga till anställda hos oss

Kategori av personuppgifter
Ändamål med behandlingen
Laglig grund
Namn och kontaktuppgifter, så som telefonnummer.
I syfte att kunna kontakta en nära anhörig om olycksfall skulle inträffa med anställd
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett berättigat intresse av att kunna kontakta anställdas anhöriga vid krissituation (intresseavvägning).

Ägare och styrelsemedlemmar samt personer som är anställda hos vår hyresgäst, IAC

Kategori av personuppgifter
Ändamål med behandlingen
Laglig grund
För- och efternamn.
Uppgifterna behandlas i samband med hantering av larmbrickor och porttelefon, i syfte att kunna bereda dessa personer tillträde till våra lokaler.
Behandlingen är nödvändig för bolagets berättigade intresse av att kunna bereda dessa personer tillträde till lokalerna (intresseavvägning).

Personer som kontaktar oss spontant

Kategori av personuppgifter
Ändamål med behandlingen
Laglig grund
Person- och kontaktinformation så som namn, titel, adress, e-post och telefonnummer.
I syfte att möjliggöra och underlätta kommunikation med potentiella kunder, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter som kontaktar oss spontant
Behandlingen är nödvändig för bolagets berättigade intresse av att kunna kommunicera med potentiella kunder, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter (intresseavvägning).

Varifrån vi samlar in dina personuppgifter?

Alvenius behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit till oss när du tar
kontakt med oss. Vi kan även inhämta uppgifter från offentliga register.

Vem vi delar dina personuppgifter med?

Alvenius delar information med betrodda leverantörer som hjälper oss att drifta vår IT,
telefoni, webbplats och CRM-system. Med dessa parter finns personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hur personuppgifterna får användas och hur de skyddas. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter om vi finner det nödvändigt pga. lagstadgade krav.

Överföring till tredje land

Bolaget behandlar enbart dina personuppgifter inom EU/EES, dvs. personuppgifter överförs inte till tredje land. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn
till ändamålet för vilka personuppgifterna behandlas. Vissa personuppgifter sparas så
länge det behövs för att kunna fullgöra lagstadgade bestämmelser, exempelvis enligt
bokföringslagen.

Säkerhet och skydd

Alvenius har vidtagit adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att
skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring eller spridning.

Dina rättigheter

Oavsett vilka personuppgifter vi har sparat om dig ska du alltid ha kontroll över dina
egna personuppgifter. Därför har du enligt dataskyddsförordningen följande rättigheter

 1. Rätt till tillgång och insyn (”registerutdrag”) – Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den information vi har om dig.
 2. Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig rättad.
 3. Rätt att bli glömd – Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in. Om uppgifterna är sparade pga. lagstadgad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt till radering.
 4. Rätt till begränsning – Du har rätt att begränsa fortsatt behandling, exempelvis om du ifrågasätter om behandlingen är laglig
 5. Rätt till dataportabilitet – dvs. rätt att få vissa av dina personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig.
 6. Rätt att göra invändningar – Du har alltid rätt att stoppa direktmarknadsföring eller invända mot sådan behandling av personuppgifter som grundas på en intresseavvägning.

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna policy vid behov. Du bör
regelbundet besöka webbplatsen för att erhålla den senaste versionen.

Hur du kontaktar oss

Har du frågor angående vår behandling av personuppgifter eller vill du utöva någon av dina rättigheter kopplade till behandlingen av dina personuppgifter? Vänligen kontakta:

 • Personuppgiftsansvarig: Aktiebolaget Alvenius Inustrier
 • Organisationsnummer: (556046-2466)
 • Adress: Box 550, 631 07 Eskilstuna
 • Telefon: 016-16 65 49
 • Epost: privacy@alvenius.se